CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GREEN STAR | SILICON

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GREEN STAR | SILICON

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GREEN STAR | SILICON

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GREEN STAR | SILICON

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GREEN STAR | SILICON
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GREEN STAR | SILICON

Tin tức

Hướng dẫn thi công keo silicone dùng cho kính hộp của Baiyun

Ngày Đăng : 28/07/2021 - 9:12 AM

1. General Rules

  Qui tắc chung

1.1 All users who use Baiyun insulating glass sealant must order directly from the company or the company's designated distributor to obtain reliable quality products and obtain professional technical support.

Tất cả người dùng sử dụng keo dán kính cách nhiệt Baiyun phải đặt hàng trực tiếp từ công ty hoặc nhà phân phối được chỉ định của công ty để có được sản phẩm chất lượng đáng tin cậy và được hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp.

1.2This product is suitable for all insulating glass production lines on the market and general two-component silicone sealant special mixing and extruding machine. Hand mixing or manual mixer may not achieve satisfactory results.

Sản phẩm này phù hợp với tất cả các dây chuyền sản xuất kính cách nhiệt trên thị trường và máy trộn và đùn keo silicon hai thành phần nói chung. Trộn tay hoặc trộn thủ công có thể không đạt được kết quả như ý.

1.3 All frameless and semi-frame glass curtain walls using this product must strictly abide by ASTM C1249 “Standard Guide for Secondary Seal for Sealed Insulating Glass Units for Structural Sealant Glazing Applications” during the design and fabrication process.

Tất cả các vách kính không khung và bán khung sử dụng sản phẩm này phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu liên quan của tiêu chuẩn ASTM C1249 “Hướng dẫn về chất bịt kín thứ hai cho kính cách nhiệt kết cấu" trong quá trình thiết kế, sản xuất và gia công.

1.4 In order to ensure that the adhesion of the insulating glass sealant to the insulating glass and the spacer, the insulating glass sealant does not produce a bad physical or chemical reaction with the butyl rubber, all the selected glass, spacer and butyl rubber which are components of insulating glass should be delivered to our company for adhesion test and compatibility test. No fabrication should begin, until approval report has been issued. For details, please refer to section 6 of this guideline.

Để đảm bảo độ kết dính của keo dán dùng cho kính cách nhiệt với kính cách nhiệt và miếng đệm, và keo dán kính cách nhiệt sẽ không tạo ra các phản ứng vật lý và hóa học xấu với keo butyl, nên gửi tất cả các loại kính, miếng đệm và keo butyl đã chọn để sản xuất kính cách nhiệt đến công ty chúng tôi để kiểm tra độ bám dính và kiểm tra khả năng tương thích. Chỉ sau khi công ty chúng tôi đưa ra báo cáo sử dụng được thì mới có thể đưa vào sản xuất và gia công thực tế. Để biết các yêu cầu cụ thể, hãy xem Điều 6 của hướng dẫn này.

1.5 If the user encounters any quality or technical problems during the use of insulating   glass silicone sealant, he should inform the technical service department of the company in the fastest way. We will provide enthusiasm, timely and thoughtful technical services; for quality problems, the use of insulating glass silicone sealants should be discontinued until continued use notice is issued.

Nếu trong quá trình sử dụng keo silicon dán kính cách nhiệt, người dùng gặp bất kỳ vấn đề gì về chất lượng, kỹ thuật cần thông báo cho bộ phận kỹ thuật của công ty một cách nhanh nhất. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ kỹ thuật nhiệt tình, kịp thời, chu đáo; Đối với các vấn đề về chất lượng, nên ngừng sử dụng chất trám silicone dùng cho kính cách nhiệt cho đến khi có thông báo tiếp tục sử dụng.

 

2. Preparation

  Sự chuẩn bị

2.1 The temperature of the insulating glass sealant product should not be lower than 10 °C before use. When the storage temperature in winter is relatively low, it should be placed in the room with heating facilities for several days before use.

Nhiệt độ của sản phẩm keo dán kính cách nhiệt không được thấp hơn 10 ° C trước khi sử dụng. Khi nhiệt độ bảo quản vào mùa đông tương đối thấp, nên đặt nó trong phòng có thiết bị sưởi trong vài ngày trước khi sử dụng.

2.2 In order to achieve an excellent application performance, please ensure that the fabrication area is clean, dust-free, with good ventilation and at temperature 1040, relative humidity 4080%.

Để đạt được hiệu suất ứng dụng tuyệt vời, vui lòng đảm bảo rằng khu vực sử dụng bắn keo cần phải sạch sẽ, không có bụi, thông gió tốt và ở nhiệt độ 10 40 , độ ẩm tương đối 40 80%.

2.3 There is sufficient indoor maintenance space, and the temperature in the maintenance area should be no less than 10 °C.

Có đủ không gian trong khu vực chứa sản phẩm dỡ dang và nhiệt độ trong khu vực không được thấp hơn 10 ° C.

2.4 When the insulating glass is processed by off-line low-emission coating glass, the edge sealing area should be treated first.

Khi sử dụng kính low-e phủ mềm (soft coat) thì cần phải xử lý trước phần biên cạnh kính trong phạm vi trám keo.

2.5 All substrates should be cleaned, to remove dust, oil or other contaminants. The cleaned substrates should be filled with sealant within 1 hour; otherwise it should be cleaned again. If the cleaned surface is re-exposed to rain or dirt, it should be cleaned again.

Tất cả các bề mặt phải được làm sạch, để loại bỏ bụi, dầu hoặc các chất bẩn khác. Các chất nền đã làm sạch nên được thi công chất trám khe trong vòng 1 giờ; nếu không nó nên được làm sạch một lần nữa. Nếu bề mặt đã làm sạch lại tiếp xúc với nước mưa hoặc bụi bẩn thì cần làm sạch lại.

2.6 It is recommended to use special cleaning equipment for cleaning. Cleaning with equipment should use the cleaning solvent specified or recommended by the instruction manual, also you should clean according to the required procedures.

Nên sử dụng thiết bị làm sạch đặc biệt để làm sạch. Vệ sinh thiết bị nên sử dụng dung môi tẩy rửa được hướng dẫn sử dụng chỉ định hoặc khuyến nghị, ngoài ra bạn nên vệ sinh theo quy trình bắt buộc.

2.7 No special cleaning machine, manual cleaning method is as follows

   Không có máy làm sạch đặc biệt, phương pháp làm sạch thủ công như sau:

  1. The cleaning solvent should be indicated in the adhesion test report. If not specified, use clean isopropanol (IPA), methyl ethyl ketone (MEK) or xylene (XYLENE) solvents, the latter is more toxic so it is better to use the first two.

Dung môi làm sạch phải được chỉ ra trong báo cáo thử độ bám dính. Nếu không được chỉ định, hãy sử dụng dung môi sạch isopropanol (IPA), metyl etyl xeton (MEK) hoặc xylen (XYLENE), dung môi sau độc hơn nên dùng hai loại đầu sẽ tốt hơn.

  1. Method: "two-cloth" cleaning method consists of a solvent wipe followed by a dry cloth wipe to lift and remove the solvent and contaminants suspended in the solvent. For narrow and deep interfaces, the rag should be wrapped around a clean putty knife and scrubbed with force.

Phương pháp làm sạch “Hai khăn”: Trước tiên lau bề mặt đế bằng vải bông trắng tinh có thấm dung môi không làm rụng lông, sau đó dùng khăn sạch khác cùng loại để lau dung môi và bụi bẩn trên bề mặt đế trước khi dung môi bay hơi , Dung môi không được để khô tự nhiên, để không bám lại chất bẩn trên bề mặt nền. Đối với các giao diện hẹp và sâu, bạn cần quấn một miếng giẻ quanh một con dao bột sạch và chà mạnh.

  1. When the white rag is contaminated, it should be replaced in time, and the solvent should be poured from the container onto the clean rag when dipping the solvent, instead of immersing the rag in the container for dip, otherwise the clean solvent will be contaminated and also affect the cleaning.

Cần thay vải trắng kịp thời sau khi bị nhiễm bẩn, và phải đổ dung môi từ vật chứa lên vải sạch khi nhúng dung môi, thay vì đặt vải vào vật chứa để nhúng, nếu không dung môi sạch sẽ bị nhiễm bẩn và sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch

  1. Since the cleaning solvents are inflammable and explosive materials with certain toxicity, the places where they are used must have good ventilation conditions, fireworks or fires are strictly prohibited, and necessary safety measures should be taken.

Do dung môi tẩy rửa là vật liệu dễ cháy, nổ, có độc tính nhất định nên nơi sử dụng phải có điều kiện thông gió tốt, nghiêm cấm đốt pháo, đốt lửa và phải thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết.

2.8 The surface of the substrate after cleaning should not have any cleaning solvent; avoid causing re-contamination during the transfer process.

Sau khi làm sạch, bề mặt đế không được có cặn hoặc dấu vết của dung dịch tẩy rửa, không gây tái nhiễm bẩn trong quá trình di chuyển.

 

3. Fabrication Procedures

Qui trình gia công

3.1 To ensure that the mixing equipment is working properly, the two-component sealant should be tested for mixing uniformity (butterfly test) before each construction. See section 4 of this guideline for the method. To ensure the reliability of the mixing ratio, a snap time test should be performed every day. See section 5 of this guideline for the method.

Để đảm bảo thiết bị trộn hoạt động tốt, chất trám khe hai thành phần cần được kiểm tra độ đồng nhất của hỗn hợp (kiểm tra bằng bướm) trước mỗi lần thi công. Xem phần 4 của hướng dẫn này để biết phương pháp. Để đảm bảo độ tin cậy của tỷ lệ trộn, nên thực hiện kiểm tra thời gian nhanh mỗi ngày. Xem phần 5 của hướng dẫn này để biết phương pháp.

3.2 If the fabrication equipment is an automatic production line, adjust the proportion of A and B components and the corresponding process parameters according to the equipment operation rules, and confirm that the injected sealant is full and compact.

Nếu thiết bị chế tạo là dây chuyền sản xuất tự động, điều chỉnh tỷ lệ các thành phần A và B và các thông số quá trình tương ứng theo quy tắc vận hành thiết bị, và xác nhận rằng chất trám kín được bơm vào là đầy đủ và đặc.

3.3 If the fabrication equipment is a manual injection processing machine, follow the steps below

Nếu thiết bị chế tạo là máy gia công phun thủ công, hãy làm theo các bước dưới đây

a) Inject the sealant cylindrically at a steady speed to make sure the sealant fills the entire joint or cavity, the diameter of the sealant gun nozzle should be less than the thickness of the injection interface so that the nozzle can reach one-half of its depth. Move the nozzle steady and slowly, to ensure that the interface is filled with insulating glass sealant without any bubbles or voids.

Thao tác bóp phải được thực hiện liên tục để làm cho keo ép ra vòi keo có dạng hình trụ đều và liên tục, đồng thời đường kính của vòi phải nhỏ hơn độ dày của bề mặt keo để vòi có thể kéo dài đến một nửa chiều sâu của nó. Vòi phun phải di chuyển đều và chậm để đảm bảo bề mặt được đổ đầy keo rỗng để ngăn bong bóng hoặc khoảng trống.

b) After the injection is completed, it should be tooled immediately. The usual method is to scrape and level off the sealant with a scraper in order to make the sealant contact the side of the interface, and then remove all the temporary masking tape.

Việc sửa chữa đường keo đã bắn trước đó cần phải được thực hiện ngay sau khi hoàn thành việc bơm keo. Phương pháp thông thường là sử dụng một cái cạp để ấn mạnh phần keo rỗng bên ngoài giao diện vào giao diện và cạo tuần tự bề mặt giao diện để keo tiếp xúc với các mặt của giao diện.

3.4 After the above procedures, place label on the products and finish the application record and quality control record. Then horizontally place it in the curing workshop for maintenance. The inner and outer sheets of the insulating glass unit are not allowed to be misaligned during movement; otherwise, adhesion performance of the insulating sealant will be affected.

Sau các quy trình trên, dán nhãn lên sản phẩm và hoàn thành hồ sơ đăng ký và hồ sơ kiểm tra chất lượng. Sau đó đặt theo chiều ngang vào khu vực chờ keo đóng rắn. Trong quá trình vận chuyển không được phép sai lệch giữa các tấm kính bên trong và bên ngoài của kính hộp cách nhiệt. Nếu không hiệu suất bám dính của chất trám sẽ bị ảnh hưởng.

3.5 The finished insulating glass unit should be cured for a sufficient period of time under static and unstressed conditions to allow the sealant to have sufficient adhesion. Only after passing the deglaze test can the insulating glass units be shipped.

Kính hộp cách nhiệt đã qua thi công bắn keo cần được bảo dưỡng đủ thời gian trong điều kiện tĩnh và không bị ép để keo trám có đủ độ kết dính. Chỉ những sản phẩm kính hộp cách nhiệt đã qua kiểm tra mới được xuất xưởng.

3.6 In the process of fabricating insulating glass units, it is necessary to carry out the deglaze test with batch. For methods, see ASTM C1401 “Standard Guide for Structural Sealant Glazing”. If the adhesion failure is more than 5%, stop the new unit parts fabrication; to find the problem, and timely rectify. At the same time, the batch unit product is taken as the key point for the sealant peel adhesion test. If the inspection is still unqualified, it must be reworked. For finished insulating glass units, the deglaze test should be carried out according to ASTM C1401 “Standard Guide for Structural Sealant Glazing”. The insulating glass sealant should be fully in contact with the butyl rubber and flush with the edge of the glass. There should be no air passages or air bubbles in the middle. The glass and aluminum spacers should be well adhered and the adhesion failure should be less than 5%. Otherwise, the batch should be checked back and forth. Check the fabrication workmanship of the batch products, and the technical quality control department will put forward specific handling suggestion.

Trong quá trình sản xuất kính hộp cách nhiệt, nên thực hiện kiểm tra độ bám dính của theo từng đợt. Phương pháp này được nêu trong ASTM C1401 "Hướng dẫn lắp ráp chất làm kín kết cấu". Nếu diện tích hỏng liên kết lớn hơn 5%, nên ngừng xử lý ngay lập tức, tìm nguyên nhân và tiến hành khắc phục kịp thời. Đồng thời, lô sản phẩm kính cách nhiệt sẽ được lấy làm trọng điểm để kiểm tra độ bong tróc lớp keo, nếu kiểm tra vẫn không đạt chất lượng thì tiến hành gia công và làm lại. Đối với kính hộp cách nhiệt đã được sản xuất, kiểm tra độ kết dính phải được thực hiện theo ASTM C1401 "Hướng dẫn lắp ráp chất làm kín kết cấu". Cao su rỗng phải tiếp xúc hoàn toàn với cao su butyl và bằng phẳng với mép của kính. Không được có các rãnh dẫn khí ở giữa. Các bọt khí phải được liên kết tốt với các miếng đệm bằng thủy tinh và nhôm, và diện tích hư hỏng của mối nối phải nhỏ hơn 5%; nếu không, phải kiểm tra lại công nghệ xây dựng và vận hành của lô sản phẩm, và bộ phận kỹ thuật sẽ đưa ra ý kiến ​​xử lý cụ thể.

3.7 Complete operation and testing records must be in place during construction.

Toàn bộ quá trình thi công phải hoàn tất hồ sơ ghi chép gia công và kiểm tra kiểm soát chất lượng phải được ghi chép đầy đủ.

3.8 All insulating glass should have identification marks that can be used to track the worker, date, equipment and batch number of the sealant.

Tất cả các kính hộp cách nhiệt phải có dấu hiệu nhận biết có thể được sử dụng để theo dõi công nhân, ngày tháng, thiết bị và số lô của chất bịt kín.

 

4. A/B components uniformity test - Butterfly test

Phép kiểm tra xác định tính đồng nhất của hỗn hợp thành phần A / B – Kiểm tra bướm.

4.1 Inject 5~10 grams sealant in the middle of a piece of papersize is equivalent to a A4 paper, fold the paper in half.

Bơm 5 ~ 10 gram keo dán vào giữa một tờ giấy có kích thước tương đương với tờ giấy A4, gấp đôi tờ giấy lại.

4.2 Open the paper to check the sealant sample. The good mixing sealant should be uniform in color, uniform in depth and shade, and no different color stripes. If there are different color stripes, it indicates that the sealant is uneven. You should find the reason and solve the problem before using it.

Mở giấy để kiểm tra mẫu chất bịt kín. Keo trộn tốt phải đồng nhất về màu sắc, đồng đều về độ sâu và bóng, không có các sọc màu khác nhau. Nếu có các sọc màu khác nhau, chứng tỏ chất trám không đồng đều. Bạn nên tìm nguyên nhân và giải quyết vấn đề trước khi sử dụng.

 

5. Snap Time Test Procedure:

  Quy trình kiểm tra thời gian nhanh:

This test is for testing the curing time of two-component silicone insulating glass sealants, to identify the mixing ratio of Part A and Part B.

Thử nghiệm này là để kiểm tra thời gian đóng rắn của keo silicone hai thành phần dùng cho  dán kính hộp cách nhiệt, để xác định tỷ lệ trộn của Phần A và Phần B.

5.1 Put mixed sample into a beaker or other container;

   Cho mẫu đã trộn vào cốc hoặc vật chứa khác;

5.2 Put a stick into sample and note the time;

   Đặt một que vào mẫu và ghi lại thời gian;

5.3 Pull out the stick every 5 minutes and check whether the sample is snapped. Note the time when it is snapped.

   Rút que ra sau mỗi 5 phút và kiểm tra xem mẫu có bị kẹp hay không. Lưu ý thời gian khi nó được chụp.

5.4 If no breakage occurs, repeat steps 2 and 3 until the sealant suddenly snaps, recording the time from the start to the snap;

  Nếu không xảy ra hiện tượng vỡ, lặp lại các bước 2 và 3 cho đến khi chất bịt kín đột ngột đóng lại, ghi lại thời gian từ khi bắt đầu đến khi đóng chặt;

5.5 Snap time of two-component products under standard conditions (temperature (23 ± 2) , relative humidity (50 ± 5)%) should be between 20 and 60 minutes. Snap time is affected by temperature and mixing ratio. If it is necessary to adjust the snap time, it must be adjusted within the recommended ratio of component A/B.

 Thời gian lưu giữ của sản phẩm hai thành phần ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ (23 ± 2) , độ ẩm tương đối (50 ± 5)%) phải từ 20 đến 60 phút. Thời gian chụp bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và tỷ lệ trộn. Nếu cần điều chỉnh thời gian chụp nhanh, nó phải được điều chỉnh trong tỷ lệ khuyến nghị của thành phần A / B.

Note:

  1. The recommended mixing ratio A/B is 10:1 by volume, but users can adjust the mixing ratio A/B between 9:1 and 11:1.

Tỷ lệ trộn A / B được khuyến nghị là 10: 1 theo thể tích, nhưng người dùng có thể điều chỉnh tỷ lệ trộn A / B giữa 9: 1 và 11: 1.

  1. The curing agent has high activity and is easily disabled due to hydrolysis. The user should pay attention to the sealed storage.

Chất đóng rắn có hoạt tính cao và dễ bị vô hiệu hóa do thủy phân. Người sử dụng cần chú ý bảo quản kín.

6 Some specific requirements of adhesion test and compatibility test

Một số yêu cầu cụ thể của kiểm tra độ bám dính và kiểm tra tính tương thích.

6.1Adhesion test: No less than 3 pieces of glass or other plates (size: 150mm × 75mm ) are required for each test.

Kiểm tra độ bám dính: Yêu cầu không ít hơn 3 miếng thủy tinh hoặc các tấm khác (kích thước: 150mm × 75mm) cho mỗi lần kiểm tra.

6.2 Compatibility test: all the auxiliary materials in contact with the sealant in the assembly design, such as butyl rubber, are required to be tested for compatibility. The butyl rubber can be applied to the spacer strip. Each material used in the test shall be not less than 100 mm in length.

Kiểm tra tính tương thích: tất cả các vật liệu phụ tiếp xúc với chất làm kín trong thiết kế lắp ráp, chẳng hạn như cao su butyl, phải được kiểm tra tính tương thích. Cao su butyl có thể được áp dụng cho dải đệm. Mỗi vật liệu được sử dụng trong thử nghiệm phải có chiều dài không nhỏ hơn 100 mm.

6.3 It is best to deliver samples by express (EMS) to avoid sample loss and timely testing, and to ensure that the package is well protected from damage.

Tốt nhất là gửi mẫu bằng chuyển phát nhanh (EMS) để tránh thất thoát mẫu và kiểm tra kịp thời, đồng thời đảm bảo rằng gói hàng được bảo vệ tốt khỏi bị hư hỏng.

6.4 After receiving all the materials, the adhesion test usually takes 21 days, and the compatibility test usually takes 36 days. In order not to affect the production plan, please allow enough time and send samples to us ASAP.

Sau khi nhận tất cả các vật liệu, quá trình kiểm tra độ bám dính thường mất 21 ngày và kiểm tra tính tương thích thường mất 36 ngày. Để không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, vui lòng cho phép đủ thời gian và gửi mẫu cho chúng tôi càng sớm càng tốt.

 

7. The estimated amount is shown in Table 1.

  Bảng ước tính lượng sử dụng

Construction length of each (180L+19L) two-component structural sealant of Baiyun (m)

Chiều dài (m) thi công keo silicoen hai thành phần của nhãn hiệu keo Baiyun:

 

Thickness mm

Độ dày

WidthmmChiều rộng

7

9

12

15

18

21

24

6

4738

3668

2751

2201

2064

1572

1375

9

/

2446

1834

1467

1375

1048

917

12

/

/

1375

1101

1031

786

688

 

Note: The actual amount of sealant will be inconsistent due to the interface design, the installation location of the gasket material, the tooling workmanship and the loss of construction site.

Lưu ý: Lượng chất trám kín thực tế sẽ không nhất quán do thiết kế giao diện, vị trí lắp đặt vật liệu làm miếng đệm, tay nghề công cụ và mất mặt bằng thi công.

User attention;

The contents issued by the paper are reliable information. As the actual cases differ, we cannot grasp all conditions. Therefore, we cannot guarantee accuracy and adaptability of our products on certain usage and application, Users should understand products in details before using them, and then determine the best usage relying on their own minds.

Lưu ý với người dùng: Thông tin được công bố trong bài viết này là thông tin chúng tôi cho là đáng tin cậy, do điều kiện thực tế đa dạng nên chúng tôi không thể hiểu hết được mọi tình huống nên chúng tôi không thể đảm bảo tính đúng đắn và khả năng ứng dụng của sản phẩm trong một số mục đích sử dụng nhất định. Người dùng nên hiểu chi tiết về sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm, từ đó quyết định phương pháp sử dụng tốt nhất

(Nguồn: Biên dịch từ Baiyun)

 

Sản phẩm Keo Silicone Baiyun liên quan:

♦ SS528 Keo Silicone kết cấu hai thành phần dùng cho kính hộp

♦ SS616 keo Silicone dùng cho kính hộp

   Các tin khác

0902376072